top of page
Purple Podiums

AZ ICT EURÓPA SOFTWARE LICENCE KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 1. Bevezető

 

 1. A tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az ICT Európa Software Licence Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint részletesen tájékoztassa az Érintetteket a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikájáról, amelyet a Társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a www.icteuropa.hu oldalon található vállalkozások egymással szorosan együttműködve jelennek meg a honlapon. A honlap üzemeltetője az ICT Európa Finance Kft. A honlapon az együttműködő, vagy a kapcsolt vállalkozások adatkezelési tájékoztatói is megjelennek. Minden a honlapon megjelenő vállalat önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A szolgáltatásokat az egyes önálló jogi személyek nyújtják, amelyek különálló és független jogi személyek.

 

 1. A tájékoztatás jogalapja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással Társaságunk ezen jogszabályi kötelezettségünknek tesz eleget.

 

Jelen Tájékoztató elérhető és részletesen megismerhető az érintettek számára a Társaság honlapján.

 

 1. Tájékoztatóban használt Fogalmak:

 • „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, munkavállaló, stb.;

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 • „GDPR”: az EU általános adatvédelmi rendelete (2016/679).

 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. FEJEZET – ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ SZEMÉLYE

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Társaság által saját munkavállalóinak foglalkoztatása vagy szerződéses partnereinek nyújtott szolgáltatások esetében kezelt személyes adatok vonatkozásában Adatkezelőnek minősül:

 

ICT Európa Software Licence Kft.

(a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő)

 

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

A Társaság saját munkavállalóinak foglalkoztatása vagy szerződéses partnereinek nyújtott szolgáltatások során kezelt személyes adatok vonatkozásában Adatfeldolgozók lehetnek:

 

 1. Társaságunk könyvviteli és bérszámfejtési szolgáltatója:

A Társaságunk az adó- és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

 

ICT Európa Finance Zrt.

 

 

 1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez valamint IT infrastruktúrájának üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (honlap karbantartási szolgáltatás, IT üzemeltetési szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, valamint a szervereken, egyéb IT eszközökön tárolt az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

ICT Európa Network Kft.

 

 1. Külső szolgáltatók:

Az Adatkezelő szolgáltatásai biztosításához kapcsolódóan bizonyos esetekben Külső szolgáltatókat vesznek, vehetnek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.  A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

 

 1. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a csomagok kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kézbesíti a küldeményt.

 

Ezen szolgáltatók:

 • A Társaság a szolgáltatás nyújtása során igénybeveszi a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait.

 • Futárszolgálat:

TNT Express Hungary Kft.

 • Székhely: 1185 Budapest, II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.

 • Cégjegyzékszám: 01 09 068137

 • Adószám: 10376166-2-44

 

Érintett feleket tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem szükséges az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges annak tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk személyes adataik kezelése kapcsán:

 

 1. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

 

 1. A Munkáltató a munkavállalóval kapcsolatban nyilvántartja a munkaviszony, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, teljesítésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos adatokat.

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés a Társaság számára kötelező ahhoz jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen (az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján).

 

 1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

1. A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

 

2. A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 • Munkavállaló személyazonosító adatai:

 • név

 • születési név,

 • születési helye, ideje,

 • anyja leánykori neve,

 • lakóhely, tartózkodási lakcíme,

 • állampolgársága,

 • adóazonosító jele,

 • TAJ száma,

 • nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

 • telefonszám (magán és céges),

 • e-mail cím (magán és céges),

 • személyi igazolvány száma,

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

 • bankszámlaszáma,

 • online azonosító (ha van)

 • fénykép

 • külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma

 

 • munkaviszonnyal összefüggő adatok:

 • munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

 • munkakör,

 • munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,

 • a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,

 • a munkavállaló munkájának értékelése,

 • a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

 • munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa

 • amennyiben egyes munkakörök kapcsán releváns, a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,

 • magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

 • a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat;

 • a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott beléptető rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat

 

 • tanulmányokra, végzettségre vonatkozó információk:

 • iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,

 • önéletrajz,

 • nyelvismeret

 

 • A munkaviszony létesítését megelőzően a Munkavállalónak a következő iratokat kell becsatolnia:

 • iskolai végzettség, nyelvvizsga (ha van és szükséges a munkakör betöltéséhez) bizonyítványok másolata

 • ha volt előző munkahely, onnan a kilépő papírokból másolata

 • fényképes önéletrajz

 • amennyiben releváns a munkakör betöltéséhez üzemorvosi alkalmassági igazolás

 • nyilatkozat adóelőleg igényléséről

 • családi adókedvezmény nyilatkozata

 

 • Betegségre vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

 

3. Adatkezelés célja: A munkaviszonyra vonatkozó adatok, tények dokumentálása, nyilvántartása a munkaviszony létrehozásával, teljesítésével, valamint megszüntetésével összefüggésben, továbbá a munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Munka Törvénykönyve (Mt.) rendelkezéseinek megfelelően.

 

4. A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói (bérszámfejtők, könyvelők).

 

5. Adatkezelés időtartama: A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Munkavállaló kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek; ez alól kivételt képeznek a munkaviszony létesítéséhez, teljesítéséhez és megszüntetéséhez szükséges személyes adatokat, amelyeket a Munkáltató a munkaviszonyból származó munkajogi igény elévüléséig, vagyis az Mt. 286. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig őriz meg.

 

6. A Munkavállalónak joga van arra, hogy a személyügyi nyilvántartásban tárolt személyes adatokhoz hozzáférjen, amennyiben ezt Munkáltatótól kéri.

 

7. Munkavállaló köteles a személyiügyi nyilvántartásban rögzített, bejelentett adataiban történő változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezését követő 3 munkanapon belül bejelenteni a Munkáltatónak.

 

 1. Személyügyi adatok adatfeldolgozók számára való továbbítása

A Munkáltató a Munkavállalók adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 • bérszámfejtés,

 • könyvelés

 

1. Bérszámfejtés kapcsán Társaságunk adatfeldolgozója:

 

ICT Európa Finance Zrt

2. Könyvelés kapcsán Társaságunk adatfeldolgozója:

ICT Európa Finance Zrt.

 

 1. A munkavállalók rendelkezésére bocsátott vállalti informatikai eszközök kapcsán megvalósuló adatkezelések

 

A szabályozás célja:

1. A Munkáltató Munkavállalók számára biztosított informatikai eszközök használatával és esetleges ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályozása.

 

Ezen eszközök az alábbiak:

 • vállalati e-mail

 • asztali gép, laptop

 • céges mobiltelefon

 • munkahelyi internet

 • GPS navigációs rendszer (saját, vagy céges gépjármű használata kapcsán egyaránt)

 • munkahelyi be-, illetve kiléptető rendszer (munkaidő nyilvántartás vezetéséhez)

 

2. Az Ellenőrzés célja a Munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése (az Mt. 9. és 11. §-ával összhangban). A Munkáltató ellenőrizheti a Munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartását a munkavégzés során esetlegesen megvalósuló munkajogi, fegyelmi jogsértés, szabálysértés vagy bűncselekmény megelőzése és bizonyítása érdekében, valamint hogy Munkavállaló betartja-e a hatályos jogszabályi rendelkezésekben, munkaszerződésében, illetve a jelen Szabályzatban foglalt Munkáltatói előírásokat.

 

3. Az adatkezelés jogalapja: Munkáltató jogos érdeke.

 

4. A fent részletezett, a vállalt által a munkavállaló számára munkavégzés céljából rendelkezésre bocsátott informatikai eszközöket Munkáltató előzetes tájékoztatás alapján ellenőrizheti.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

4. 1. Az Ellenőrzést kizárólag az alábbi személyek végezhetik:

 • Munkáltató által ellenőrzésre kijelölt informatikus

 

4.2. Az ellenőrzés eredményéhez kizárólag az alábbi személyek férhetnek hozzá az Ellenőrzéssel összefüggésben esetlegesen rögzített személyes adatokhoz:

 • Munkáltató által ellenőrzésre kijelölt informatikus

 • a cég ügyvezetője

 

A munkavállalók rendelkezésére bocsátott vállalti informatikai eszközök kapcsán megvalósuló adatkezelésekről a munkavállalók részletesebben a Társaság Adatvédelmi Szabályzatából tájékozódhatnak. A Szabályzat elérhető a Társaság központi szerverén, valamint kérésre kiküldésre kerül az érintett számára.

 

 1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése

 

 1. Beérkező önéletrajzok kezelése

1. A Társaság a következő csatornákon keresztül hirdeti meg a betöltendő pozíciókat:

 • on-line hirdetés útján

 • a Társaság saját honlapján történő betöltendő állás hirdetése

 • fejvadász cégek igénybevételével

 • belső, munkavállalói ajánlás útján

 

2. Adatkezelő lehetővé teszi az érdeklődők számára, hogy önéletrajzaikat és motivációs leveleiket eljuttassák az Adatkezelő részére a Társaság honlapján, vagy a karrier@icteuropa.hu e-mail-címen keresztül.

 

3. Ezen önéletrajzok megküldése, és így a benne megküldött személyes adatok kezelése az Adatkezelő számára a Pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul.

3.1. Amennyiben a Pályázó adatai ajánlás útján kerülnek be a Társasághoz, az ajánló Munkavállaló kötelezettsége a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelési szabályokról a Pályázót tájékoztatni és a Pályázó hozzájárulását beszerezni. Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat beszerzésére és átadására nem kerül sor, a Társaság a Pályázóval kapcsolatos személyes adatokat törli.

 

4. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő felé önéletrajzát megküldi.

 

5. A felvételi eljárás során a Pályázóval összefüggésben Munkáltató az alábbi, a Pályázó által önkéntesen megadott, vagy beküldött személyes adatokat kezeli:

 • személyes adatok (azonosításhoz és kapcsolattartáshoz):

 • fénykép;

 • lakcím/tartózkodási cím;

 • születési hely, idő;

 • állampolgárság;

 • nem;

 • e-mail cím:

 • telefonszám;

 

 • tanulmányok, illetve készségekre, kompetenciákra vonatkozó egyéb adatok (pozíció ellátásához szükséges információk):

 • végzettség típusa,

 • végzettséget adó intézmény neve,

 • tanulmányok befejezésének időpontja;

 • IT ismeretek,

 • nyelvtudás: nyelv/ek, tudásszint,

 • jogosítvány megléte, típusa, vezetői készségszint,

 • egyéb ismeretek;

 

 • munkatapasztalat (pozíció ellátásához szükséges információk):

 • korábbi munkáltató cég neve;

 • munkakör megnevezése;

 • munkavégzés helye;

 • foglalkoztatás időtartama;

 • munkakör részletei;

 

6. A személyes adatok kezelésének célja: Társaságnál nyitott pozíciók betöltése, a felvételi folyamat kapcsán a pályázat elbírálása

 

8. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre: a Társaság azon munkavállalói, akik az adott állásajánlattal összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban eljárási vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek; a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, illetve a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók

 

9. A személyes adatok tárolásának időtartama: a felvételi eljárás lefolytatásának megvalósulásáig.

 

10. A ki nem választott jelentkezők személyes adatai a felvételi eljárás lezárultát követően azonnal törlésre kerül.

Valamint törlésre kerülnek azon jelentkezők adatai is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

 

 1. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatainak kezelése

1. Adatkezelő a szolgáltatásainak nyújtását előzetesen Szerződés megkötéséhez, mint feltételhez köti.

 

2. A szerződés megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

 

4. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.

 

5. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, titulusa, online (lehetőség szerint, céges) azonosítója, jogosultságai, szolgáltatás tárgya/tartalma, díjazás

 

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók.

 

7. Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

 

8. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

9. Az adatok egy erre rendszeresített Adatfelvételi lap kitöltésével kerül bekérésre az Ügyfél cég kapcsolattartójától. Az adatbekérés során érintett részletes tájékoztatást kap az adatbekérés célja, címzettjei, felhasználása, tárolási ideje kapcsán. Arról, hogy a tájékoztatást megismerte, és az adatokat felhasználásra megadja adatkezelő részére, az érintett aláírásával igazolja. A nyilatkozat az adatkezelés időtartamáig megőrzésre kerül.

 

 1. A Társaság weboldal, hírlevél, közösségi oldalak kezelési szabályai

 

 1. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

A honlap üzemeltetője az ICT Európa Finance Kft.. A felhasználói élmény javítása érdekében a honlap üzemeltetője a weblapot felkereső látogató számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

 

Az ICT Európa Finance Kft. a következő tájékoztatást adja a honlapján alkalmazott analitikai eszközökkel (cookie-kkal) kapcsolatban:

 

1. A cookie, „süti” a web szerver által küldött üzenet, kódsorozat, amely az érintett számítógépének háttértárolójára kerül, mely elsősorban a felhasználó későbbi azonosítására szolgál, illetve alkalmas lehet személyre szabott információk küldésére. A cookie egy egyszerű szöveges fájl (általában néhány KB terjedelmű), amelyet weboldalunk a Társaság honlapjának felkeresésekor a látogató számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárol. Ezeknek a cookie-knak a tartalmát kizárólag a weboldalunk tudja lekérni vagy elolvasni. A látogató bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

 

2. Amennyiben nem kívánja, illetve nem fogadja el ezen cooki-k alkalmazását, a Társaság honlapján részletezett cookie használatra vonatkozó tájékoztatás alapján van lehetőség a funkció kikapcsolására.

Azonban mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy törlésével előfordulhat, hogy látogatóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

3. A honlapon elérhető a sütikre vonatkozó részletes tájékoztató: (www.icteuropa.hu).

 

 1. Kapcsolatfelvétel a Társaság honlapján

1. Az érdeklődők az ICT Európa Finance Kft. által üzemeltetett honlapon keresztül közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot a Társasággal (http://icteuropa.hu/elerhetoseg). A kapcsolatfelvétel nem igényel regisztrációt a honlapon.

 

2. A kapcsolatfelvétel során a kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím

 

3. A személyes adatok kezelésének célja:

2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, vagy SMS megkereséssel.

3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről. 

 

 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: Amennyiben szerződéskötés nem történik, 6 hónap után kerülnek törlésre az adatok; vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

 1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

1.  Társaság a www.icteuropa.hu oldalon hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozást biztosít (a honlapot az ICT Európa Finance Kft. üzemelteti). A Társaság a feliratkozás során lehetőséget biztosít a feliratkozó számára a Társaság adatkezelési gyakorlatára vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató megismerésére.

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személy az erre szolgáló feliratkozó gomb önkéntes bejelölésével elismeri, hogy elolvasta és elfogadja a Társaság adatkezelési rendelkezéseit és ezáltal hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

2. Az érintett a hírlevélről a „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy az info@icteuropa.hu e-mail címen tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely egyben a hozzájárulás visszavonását is jelenti. A ICT Európa Finance Kft., mint a honlap üzemeltetője, a hírlevélről leiratkozó személyek korábban megadott adatait haladéktalanul törli.

 

3. A hírlevélre feliratkozáshoz szükséges, és kezelt személyes adatok köre:

 • a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév)

 • e-mail címe

 

4. A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

6. Társaságunk a „Mailchimp” hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltatón keresztül küldi ki hírleveleit Partnereink kapcsolattartói, valamint a Társaság honlapján feliratkozott érintettek részére.

 

7. A személyes adatok címzettjei: Mailchimp hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltató, mint adatfeldolgozó, továbbá adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, illetve a hírlevélkiküldésért felelős munkavállalója.

 

8. Annak érdekében, hogy Társaságunk a továbbiakban is nyújtani tudja a hírlevélküldő szolgáltatást és a továbbiakban is fel tudja Önnel venni a kapcsolatot, hogy értesülhessenek szakmai híreinkről, rendezvényeinkről a Társaságnak át kell adnia az Ön elérhetőségeit a Mailchimp rendszere számára. A Mailchimp hírlevél szolgáltató külön adatvédelmi szabályozással rendelkezik, melyről itt olvashat bővebben: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

9. Jelen Tájékoztató alapján érintett tudomásul veszi és elfogadja, hogy a „Mailchimp” platform segítségével Társaságunk figyeli és rögzíti az online hírlevelek nézettségi, megnyitási, ill. törlési statisztikáit.

 

10. A személyes adatok kezelésének időtartama: Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek fennáll.

 

 1. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

 

2. A kezelt adatok:

 • az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen:

  • adószám, név, cím, adózási státusz,

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:

  • név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása,

 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján:

  • vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

 

3. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

4. A személyes adatok címzettjei: a Társaságadózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 1. Kifizetői adatkezelés

1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017: CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.

 

2. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám).

 

3. Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

 

4. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

5. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

 1. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

1. Amennyiben releváns, a Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

2. A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.

 

 1. Az adatkezelés jogszerűsége, célja

 

 1. Jogszerűség: Jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 3. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 7. Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

 

 1. Adatkezelési cél: Az 16. pontban meghatározottak alapján a Társaság adatkezelési céljai:

 1. az Adatkezelővel már megkötött vagy a jövőben megkötendő szerződések előkészítése, megkötése, valamint végrehajtása kapcsán:

 • az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz;

 • az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban;

 • érintett adatainak esetleges továbbítása adatfeldolgozó irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;

 1. az érintett és az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;

 2. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;

 3. esetleges visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;

 

3. Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan is megnevezi az adatkezelés egyedi jogalapját/jogalapjait és célját/céljait.

 

 1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

1. Alaphelyzetben az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján. Az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

 

2. A hozzájárulás csak abban az esetben elfogadható, ha mindhárom tartalmi követelmény teljesül:

 • önkéntesség,

 • határozottság (egyértelműség),

 • tájékozottság.

 

3. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. De a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4. Gyermek, mint érintett esetén: A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

5. Amennyiben azonban a személyes adat kezelését jogszabály írja elő, úgy az adatkezelés kötelező és nem hozzájáruláson alapuló. Erről az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és mellékleteiben.

 

6. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

1. Az adatkezelés időtartama minden, a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelési tevékenység esetében külön meghatározásra került Társaság Adatvédelmi Szabályzatában. Ha valamilyen okból ezen meghatározások nem alkalmazható az alábbi szabályok alkalmazandóak:

 1. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy

 2. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,

 3. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

 4. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

 5. Társaság által meghirdetett állásra való jelentkezés esetén: a felvételi eljárás lezárultáig, illetve amennyiben érintett hozzájárul adatainak további kezeléséhez esetleges további megnyíló pozíciók kapcsán; úgy az adatokat a felvételtől számított egy évig kezeli, kivéve ha ez idő alatt az érintett visszavonja a hozzájárulását.

 

 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉS ELVEIRŐL

 

 1. Adatkezelési elvek:

 • „Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, mely szempontoknak az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelni.

 • „Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 • „Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.

 • „Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 • „Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 • „Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 • „Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős az a-f.) pontoknak, és a Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

 1. ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

 1. E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait:

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha a bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az incidenssel érintett természetes személy/ek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Érintettnek jogában áll panaszt benyújtania a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, így a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is, ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhetnek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál

 • cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

 • levélcím: 1525. Pf. 75

 • tel: +36 (1) 457-7100 / fax: +36 (1) 356-5520

 • e-mail: info@nmhh.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével módosítsa a Társaság belső szabályozásának változása, vagy esetleges jogi szabályozásban bekövetkező változás esetén.

 

Érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, panaszával, észrevételével kapcsolatban az alábbi elérhetőség valamelyikén megkeresheti Adatkezelőt:

 

E-mail: info@icteuropa.hu

Tel.: (+36) 1 33 44 279

Kelt: Budapest, 2024.03.01.

ICT Európa Software Licence Kft.

bottom of page